วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ