วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”  ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ