วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะทำงานได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมการกำหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการ มีนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รอง ศธจ.ชลบุรี รก.ศธจ.สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

        โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) ได้มอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและรับฟังประเด็นปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, สพป. สมุทรปราการ เขต ๑, เขต ๒, สพม. ๖, อศจ., สช., กศน.,และ ศกศ. และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุขกร สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ โดยมีนางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของคณะ

โรงเรียนวัดสุขกร สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ