ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๒ จังหวัดนครปฐม
        วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ และนางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะทำงานร่วมประชุมการกำหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

        โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) ได้มอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและรับฟังประเด็นปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, สพป. นครปฐม เขต ๑, เขต ๒, สพม. ๙, อศจ., สช., กศน.,และ ศกศ. และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สังกัด สพม. เขต ๙ โดยมีนายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของคณะ


ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม


โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สังกัด สพม. เขต ๙ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ