ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร
       วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะทำงานได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมการกำหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

        โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) ได้มอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและรับฟังประเด็นปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, สพป. กทม., สพม. ๑, สพม. ๒, อศจ., สช., กศน.,และ ศกศ. และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพญาไท สังกัด สพป.กทม. โดยมีนางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของคณะ


โรงเรียนพญาไท สังกัด สพป.กทม.

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ