ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๒ จังหวัดปทุมธานี
       วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะทำงานได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมการกำหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดปทุมธานี
        โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) ได้มอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและรับฟังประเด็นปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี, สพป. ปทุมธานี เขต ๑ , เขต ๒, สพม. ๔, อศจ., สช., กศน.,และ ศกศ.

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ