ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี
       วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมประชุมการกำหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
       โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) ได้มอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและรับฟังประเด็นปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, สพป. นนทบุรี เขต ๑ , เขต ๒, สพม. ๓, อศจ., สช., กศน.,และ ศกศ. และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สังกัด สพม. เขต ๓ โดยมีนางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของคณะ ช่วงบ่ายลงพื้นที่ กศน. ตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สังกัด สพม. เขต ๓ จังหวัดนนทบุรี

 

กศน. ตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ