ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

         .pdf การสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ.pdf    
   .pdf ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล.pdf   

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ