เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   .pdf รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนไปบรรจุและแต่งตั้ง สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการ    
   .pdf เอกสารแนบท้ายประกาศ 1.pdf    
   .pdf เอกสารแนบท้ายประกาศ 2.pdf    
   .pdf เอกสารแนบท้ายประกาศ 4.pdf    
   .pdf เอกสารแนบท้ายประกาศ 3.pdf 

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53220&Key=news19

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ