สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/17077

เรื่องเกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ
         http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53242&Key=news19

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ