ศธ. 0238/727

เรื่องการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2565
และแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภายใต้กลไกการดำเนินงาน ก.บ.ภ. ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลด)

ทางเว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th

          1. แผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          2. สรุปสาระสำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กลไกการดำเนินงาน ก.บ.ภ. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

          3. Template คำอธิบาย Project Brief

          4. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการเสนอแผนงาน โครงการที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          5. สรุปแผนงานโครงการ ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 61

          6. แนวทางการพัฒนาสำคัญตามทิศทางการพัฒนาภาค

          7. ผลการประชุมระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ (Central Forum)

          8. แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          9. แบบฟอร์มจัดทำโครงการแบบย่อ (Project Brief) ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

    ประสานรายละเอียดเพิ่มเติม

    o  นางสาวสิริกัญญา  สุขวิเสส 

        กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการกาค ๑

        โทร. 0 2581 1391  มือถือ 08 9562 8721

        อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ