ศธ.0201.4/17286

เรื่องการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53253&Key=news19

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ