ศธ.0201.4/17535

เรื่องการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ในการขอรับการคัดเลือกเพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก.

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ
      http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53283&Key=news19

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ