ศธ 0201.4/17570

เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 
 
 
   .pdf การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาก    
   .pdf แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก.pdf   

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ
        http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53290&Key=news19

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ