ศธ 0201.4/19552

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 
 
 
   .pdf เอกสารหมายเลข ๓-๒.PDF    
   .pdf การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเ    
   .pdf ประกาศรับสมัครฯ.PDF    
   .doc เอกสารหมายเลข ๑-๑ ใบสมัครฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.doc    
   .doc เอกสารหมายเลข ๑-๒ ใบสมัครฯ ผชช.ลูกเสือ.doc    
   .doc เอกสารหมายเลข ๑-๓ ใบสมัครฯ นักวิชาการศึกษา.doc    
   .doc เอกสารหมายเลข ๒ วิสัยทัศน์ข้อเสนอแนวความคิด.doc    
   .pdf เอกสารหมายเลข ๓-๑.PDF    
   .pdf เอกสารหมายเลข ๓-๓.PDF    
   .doc เอกสารหมายเลข ๔.doc  

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
        http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53449&Key=news19

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ