ศธ. 0201.4/1063 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สกอ.

        รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53588&Key=news19

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ