ว 4/2562
หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ
      http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53619&Key=news18

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ