ว2/2562
หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ
      http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53618&Key=news18

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ