ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
        http://www.pathumpeo.moe.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=186

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ