ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         http://www.aya.moe.go.th/
        

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ