ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

 

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
         http://www.saraburipeo.go.th/?p=2085

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ