ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
        http://www.bkkedu.in.th/?p=3845

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ