‘สช.’ร่วมมือ ‘ศธจ.’ขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาค

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค” ว่า ตามที่ได้มีการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ โดยได้กำหนดให้ ศธจ. มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตระหนักดีว่า ศธจ. และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มีบทบาทความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาชาติ 6 ด้าน ตลอดจนนโยบายของศธ.
        “การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค และเปิดโอกาสให้ ศธจ. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของ ศธจ. ทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเนื่องจากการดำเนินงานในแต่พื้นที่มีความแตกต่างกัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ถือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในอนาคต” นายชลำ กล่าว

ที่มา : ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
         https://www.matichon.co.th/education/news_1227143

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ