นักวิชาการซัดเลิก’ล็อกบุ๊ก’แค่หาเสียงครู ยันต้องมีแต่ควรลดข้อมูล 50%

       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงกรณีที่สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ยกเลิกการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน หรือ Logbook สำหรับข้าราชการครู เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนดเพราะมีเสียงสะท้อนว่าสร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระแก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ ว่า จากการลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ยอมรับว่าครูมีเสียงบ่นในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เพราะการกรอก Logbook มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ใช้เวลากรอกข้อมูลถึงวันละ 1-2 ชั่วโมงต่อคน แต่วิธีการนี้ก็ยังมีข้อดี ทำให้ครูรู้จักวางแผนการทำงานสอน มีความเป็นมืออาชีพ และเมื่อถึงเวลาประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ก็ไม่ต้องยุ่งยากทำข้อมูลใหม่ มีหลักฐานการทำงานชัดเจน เป็นระบบโกงยาก ส่วนข้อเสียคือ รายละเอียดที่ต้องกรอกมากเกินไป ต้องใช้เวลา สุดท้ายอาจทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 100%
       “ภาพรวมผมเห็นด้วยกับการยกเลิก Logbook ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ควรปรับปรุง Logbook ใหม่ให้ดีขึ้น โดยลดรายละเอียดที่ครูต้องกรอกลงอย่างน้อย 50% ของข้อมูลที่ต้องกรอกปัจจุบัน แล้วปรับให้สะดวก เหมาะสมสอดคล้องกับการทำงานของครู ใช้เวลาในการกรอกน้อยลง ที่สำคัญเวลาประเมินผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ก็จะมีหลักฐาน มีความยุติธรรม หากยกเลิกไปเลย อาจทำให้ระบบปั่นป่วน ความเป็นมืออาชีพของครูก็จะหายไป”นายสมพงษ์ กล่าวและว่า ส่วนที่นพ.ธีระเกียรติ เสนอให้ครูใช้วิธีประเมินตนเอง แล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองเช่นเดียวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษานั้น ถ้าจะมองในช่วงนี้ เหมือนเป็นการพูดหาเสียงกับครูมากกว่า แต่ในความเป็นจริง ทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะอาจทำให้การประเมินวิทยฐานะเป็นระบบที่ไม่โปร่งใส การสั่งยกเลิกเลยเหมือนเป็นการตัดสินเป็นการตัดสินใจโดยไม่ศึกษาให้รอบด้านก่อน เพราะ Logbook ไม่ใช่ไม่มีข้อดี การจดบันทึกการทำผลงาน ควรต้องมีหลักฐานที่เกิดจากสิ่งที่ครูได้ทำจริง 

ที่มา : ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
        https://www.matichon.co.th/education/news_1288549

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ