โครงสร้าง/อัตรากำลัง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th 

=========================================== 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน ๓๗ คน จำแนกได้ดังนี้

     . ข้าราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน (๓๑ คน)

          ๑.๑ ศึกษาธิการภาค ๑ (ประเภทบริหาร สูง) (๑ คน)

          ๑.๒ รองศึกษาธิการภาค ๑ (ประเภทบริหาร ต้น) (๑ คน)

          ๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) (๑ คน)

          ๑.๔ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (๑๒ คน)

          ๑.๕ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๖ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (๒ คน)

          ๑.๗ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๘ นิติกรชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๙ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (๓ คน)

          ๑.๑๐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๑ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๒ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๓ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๑ คน)

          ๑.๑๔ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (๑ คน)

          ๑.๑๕ นิติกรปฏิบัติการ (๒ คน)

          ๑.๑๖ นักทรัพยากรบุคคล (๑ คน)

      ๒. ลูกจ้างประจำ ประเภทข้าราชการ (๑ คน)

          ๒.๑ พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ (๑ คน)

      . ลูกจ้างประจำ ประเภทพนักงานราชการ (๑ คน)

          ๓.๑ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ คน)

     . ลูกจ้างประจำ ประเภทจ้างเหมาบริการ (๔ คน)

          ๔.๑ พนักงานรักษาความปลอดภัย (๒ คน)

          ๔.๒ พนักงานขับรถยนต์ (๑ คน)

          ๔.๒ พนักงานดูแลสำนักงาน (๑ คน)

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ