คณะผู้บริหาร ศธภ. ๑

60-chaiyapluk

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

disakul

 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ ๑
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑-๒ และ กรุงเทพมหานคร

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑
(ประวัติ)

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ