ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายไสว  หอรัตนไชย                          2501 - 2504

2. นายสมเกียรติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   2504 - 2510

3. นายประยูร  วีรวงศ์                              2510 - 2511

4. นายสมเกียรติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร    2511 - 2511

5. นายพวง  พันธุลาภ                              2511 - 2516

6. นายประยูร  วีรวงศ์                               2516 - 2516

7. นายดุษฏี  วงศ์ศศิธร                            2516 - 2517

8. นายแจ้ง  สุขเกื้อ                                 2517 - 2519

9. นายฉลอง  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา            2519 - 2520

10. นายอนุสรณ์  ประดับแก้ว                     2520 - 2526

11. นายทรงชัย  เจตบุตร                          2526 - 2528

12. นายสวง  กาญจนากร                          2528 - 2533

13. นายละเอียด  ชุ่มบุญชู                         2533 - 2534

14. ว่าที่ ร.ต.บุญชู  นิ่มวรรณัง                     2534 - 2537

15. นายบุญเรือง  ตันยา                            2537 - 2543

16. นายโชติ  แย้มแสง                             2543 - 2544

17. นายนิพนธ์  แก้วสุทธา                         2544 - 2547

18. นางสาวนฤมล  ไทยวิรัช                       2547 - 2555

19. นางนภาพร  คงคาหลวง                       2555 - 2556

20. นายนิธิบดี  เที่ยงวรรณกานต์                 2556 - 2559

*********************************************

                           ศึกษาธิการภาค 1 

*********************************************

1. นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์                        2559 - 2560

2. นายวีระกุล  อรัณยะนาค                       2560 

3. นายพะโยม ชิณวงศ์                            2561 - ปัจจุบัน

*********************************************

                         รองศึกษาธิการภาค 1 

*********************************************

1. นายนิธิบดี  เที่ยงวรรณกานต์                 2559 - 2559

2. นายเกื้อกูล  ดีประสงค์                         2560 - 2560

3. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ                     2560 - ปัจจุบัน

 

 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ