ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศธภ.2

 1. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำยุทธศาตร์
 2. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 3. ขั้นตอนและมาตรฐานปฏิบัติงานการติดตาม
 4. ขั้นตอนและมาตรฐานปฏิบัติงานการตรวจราชการ
 5. ขั้นตอนและมาตรฐานปฏิบัติงานการศึกษาวิเคราะห์วิจัย
 6. ขั้นตอนมาตรฐานปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง
 7. ขั้นตอนและมาตรฐานปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
 8. ขั้นตอนและมาตรฐานปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
 9. ขั้นตอนมาตรฐานปฏิบัติงานการฝึกอบรมและพัฒนาครู
 10. ขั้นตอนมาตรฐานปฏิบัติงานการจัดทำและพัฒนาสารสนเทศ
 11. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับส่งหนังสือ
 12. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร
 13. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดทำคำรับรอง
 14. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานงานการเงิน
 15. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบัญชี
 16. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบริหารพัสดุ

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.