การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
*********************************************

ปี พ.ศ. 2556
๑. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจราชการ
๒. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (ดัชนีทางการศึกษา)

ปี พ.ศ. 2557
๑. เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทย

ปี พ.ศ. 2558
๑.เทคนิคการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๒. องค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2559

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.