ข้อมูลสนับสนุนการปฏิรูปคสช

ข้อมูลสนับสนุนการปฏิรูปคสช
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559 ของศธ
แผนปฏิบัติการตรวจ ปี59 (ศธภ.3)
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559 ของสป.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของ ศธ (2556-2559)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของ สป.ศธ (2557-2560)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 กระทรวง
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ( 2560-2574)
คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ
10 คำสั่งสปที่ 1558 นโยบายการตรวจราชการ ปี2559
คำสั่ง คสช.ที่102559
คำสั่งแต่งตั้งรองศึกษาธิการภาค
คำสั่งแต่งตั้งศึกษาธิการภาค
คำสั่งคสช.ที่112559
คำสั่งที่1606 ปี 2558 มอบหมายผตร.รับผิดชอบ
ประกาศจัดตั้งศธภ.ใหม่
ประกาศห้ามรับแป๊ะเจี๊ยะและเงินบริจาคในการรับนักเรียน ปี59
พรบ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น
ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการจัดการขยะ 2557
นโยบาย
นโยบาย รมว ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
นโยบายจุดเน้นของรัฐนมตรีดาว์พงษ์
นโยบายสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
รมว.ดาว์พงษ์ ให้นโยบาย สพฐ.
รมว.ดาว์พงษ์ มอบนโยบาย
บทความสนับสนุน
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
TEPE Online
เปิดโครงการอบรม Smart Trainer รุ่นแรก
แถลงข่าวการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ
แนวทางการบริหารจัดการ เวลาเรียน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา For Website
การปิดเปิดภาคเรียนตรงอาเซียน
การลดปัญหาออกกลางคันเด็กอาชีวฯ
ความเสี่ยงต่อการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ของ กศจ.
ตรวจเยี่ยม ร.ร นำร่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประชุมกก.นโยบายสะเต็มศึกษา
ประชุมชี้แจง ผอสพท. เรื่องโครงสร้างใหม่
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.