เอกสารทางวิชาการ 2563

เอกสารทางวิชาการ 2563รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพ ของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ รอบ ๑
ในเขตตรวจราชการที่ ๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.