การติดตามโครงการสำคัญ

แบบติดตามโครงการสำคัญ ปี ๒๕๕๙

๑. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สพฐ.)

๒. โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (สพฐ.)

๓. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE Online) (สพฐ.)

๔. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี (สอศ.)

๕. โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (สอศ.)

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.