เอกสารทางวิชาการ 2561

เอกสารทางวิชาการ 2561

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปีการศึกษา 2561


DOWNLOAD

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒


DOWNLOAD

 
การวิจัย เรื่องความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในพื้น
เขตตรวจราชการที่ ๒ กับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช ๒๕๖๐


DOWNLOAD


รายงานการติดตาม ตรวจสอบจุดเน้นพิเศษ ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

DOWNLOAD

รายงาน การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน“นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา”
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เขตตรวจราชการที่ ๒

DOWNLOAD

รายงานการตรวจราชการการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตตรวจราชการที่ ๒

DOWNLOAD


คู่มือ การจัดทำระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
(ด้านการบริหารงานบุคคล)


DOWNLOAD รายงานการดำเนินงานโครงการเสริมพลังสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภาษาไทย
ในพื้นที่รับผิดชอบ   ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2


รายงาน
การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคน
ในระดับจังหวัด ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดสิงห์บุรีที่เป็นพื้นที่นำร่อง 
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2


DOWNLOAD


รายงานการเนินงานฝึกอบรม หลักสูตร"เทคนิคการเป็น
วิทยากรแกนนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์" ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2


              รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒

   
   DOWNLOAD


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.