เอกสารทางวิชาการ 2563


รายงานการติดตามการขับเคลื่อน
ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 1รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการออกแบบ
ความคิด (
Design Thinking) ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รายงานผลการดำเนินงาน การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นทีรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปีการศึกษา 2563รายงานการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเขตตรวจราชการที่ ๑
 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพ ของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ รอบ ๑
ในเขตตรวจราชการที่ ๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.