กลุ่มอำนวยการ

นางสาวอติพร  บุญบาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

นางสาววนิดา  มีโฉม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวเขมสรณ์  หอมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายกฤษฎา  อนันทปัญญสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

surapas

taweechai

นายสุรภาส  คุ้มประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้า ช.4

นายทวีชัย  อารีย์
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

benjawansupachai

นางสาวเบญจวรรณ  เกษรศักดิ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายศุภชัย  สุภาจรูญ
พนักงานขับรถยนต์

wilaitawee

นางสาววิไลย  ไชยดา
แม่บ้าน

นายทวี  บุญยบุตร
ยาม

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.