กลุ่มอำนวยการ

 

นางสาววนิดา  แก่นท้าว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางชไมภัค  ปะหา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววนิดา  มีโฉม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวเขมสรณ์  หอมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.

surapas

taweechai

นายสุรภาส  คุ้มประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้า ช.2

นายทวีชัย  อารีย์
พนักงานขับรถยนต์

benjawansupachai

นางสาวเบญจวรรณ  เกษรศักดิ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายศุภชัย  สุภาจรูญ
พนักงานขับรถยนต์

wilaisombat

นางสาววิไลย  ไชยดา
แม่บ้าน

นางสาวสมบัติ  อึ่งผิว
แม่บ้าน


tawee

นายสรวิทย์   มางาม
คนงาน

นายทวี  บุญยบุตร
ยาม

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.