กลุ่มอำนวยการ


 tawee

นางสาวฉันทนา  สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการsuntorn

(-ว่าง-)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

นายสุนทร  บุญสถิต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

trineth

นายตรีเนตร  สายสุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(-ว่าง-)
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

benjawan

นางสาวเบญจวรรณ  เกษรศักดิ์
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกอบชัย  ชิงชัย
ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

taweechai surapas

นายทวีชัย  อารีย์
พนักงานขับรถยนต์

นายสุรภาส  คุ้มประดิษฐ์ 
ช่างไฟฟ้า ช.2

supachai

นายศุภชัย  สุภาจรูญ
พนักงานขับรถยนต์

wilai sombat

นางสาววิไลย  ไชยดา
แม่บ้าน

นางสาวสมบัติ  อึ่งผิว
แม่บ้าน


tawee

นายสรวิทย์  
คนงาน

นายจิรพนธ์  กลิ่นส่ง
ยาม

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.