[ศธภ.2] จัดสัมมนาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2

21728212 1228328957273485 476175129579362413 n

14 ก.ย. 2560 ดร. อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โครงการ “บทบาท หน้าที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย “ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
ศึกษาธิการภาค 2 กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มีความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจและความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และสามารถนำประสบการณ์ความรู้ ความคิดเห็นของทุกท่านที่ได้ร่วมกันระดมสมอง ไปประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะของอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และด้านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้ เป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นต้นทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม
การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเอกศักดิ์ คงตระกูล และนายสามารถ ข่าวดี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น โดยในช่วงเช้าของวันแรกมีการบรรยายในหัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย “ไทยแลนด์ 4.0” และบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาคบ่ายจะบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี ช่วงเย็นมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาตามองค์คณะ กลุ่มที่ 1 อกศจ. ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 2 อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล ในวันสุดท้ายของการสัมมนาจะมีการสรุปผลและนำเสนอผลการสัมมนาแต่ละกลุ่ม

อุษา/ข่าว
ศักดิ์เกษม, ธิรดา/ภาพ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.