[ศธภ.2] จัดการแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

21686396 1233315893441458 2290234108538628447 n

วันที่ 21 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งสถานประกอบการที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี ณ ห้องจัดเลี้ยงจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี
ศึกษาธิการภาค 2 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้เดินหน้าภายใต้กรอบทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การประสานพลังประชารัฐ การยกระดับวิชาชีพด้านการศึกษา การจัดการศึกษาร่วมกันในเชิงพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดแนวคิดและวิธีการในการแก้ปัญหาตลอดจนขับเคลื่อนให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
ศึกษาธิการภาค 2 กล่าวต่ออีกว่า แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งให้เกิดผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่การศึกษาในปัจจุบัน หน่วยงานเชิงพื้นที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำเป็นต้องตระหนักถึงแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างยืดหยุ่น เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาตั้งแต่แผนด้านหลักสูตร การพัฒนาเทคนิคด้านกระบวนการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ การส่งเสริมอาชีวศึกษาโดยเฉพาะระบบทวิภาคี และการพัฒนากำลังคนด้านฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนทุกแผนการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคือ การสร้างกำลังคนคุณภาพให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันสู่อนาคต โดยเฉพาะการสร้างโอกาสและรายได้ให้ทุกชุมชนท้องถิ่นมีการกินดีอยู่ดี สามารถพัฒนาบริบทแวดล้อมในสังคมแต่ละท้องถิ่นให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ตามเป้าหมายสูงสุดที่ภาครัฐต้องการ
การจัดแสดงผลงานครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นในการจัดการศึกษาในสังกัด สอศ./สพฐ./กศน./ การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี การจัดงานครั้งนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับมุมมองในการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและมีศักยภาพพร้อมในการรองรับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ

อุษา/ข่าว
ศักดิ์เกษม,ศุภชัย/ภาพ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.