[ศธภ.2] อบรมภาษาจีนสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย ปี 2560

22449672 1252866454819735 1256075028386035374 n

นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาจีนสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จังหวัดลพบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งได้เปิดสอนภาษาจีน สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ตามมาตรฐาน จึงร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ อบรมภาษาจีนสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-23 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม การสอนภาษาจีน และวัฒนธรรมของจีน เช่น การชงชา การร้องเพลงจีน วัฒนธรรมอาหารจีน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 77 คน จาก 4 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีความสำคัญเพราะเป็นบันไดให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นประตูเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศได้ นอกจากนี้ภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมาก รองลงมาจากภาษาอังกฤษ เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดการณ์ว่าจีนจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2020
ในขณะนี้ภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะเข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานไทยในทุกระดับ อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว การติดต่อค้าขาย การร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ ที่มีอัตราส่วนการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้น แต่สถานการณ์โดยรวมของการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะยังขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการอบรมภาษาจีนสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีนให้มากขึ้น
ทางด้าน รศ. หวง เหอ (Assoc.Prof.Huang He) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สุพรรณบุรี และคณะวิทยากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับผู้เรียนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียน และช่วยกันพูดภาษาจีน เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาหน้าที่การงานได้

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.