ฐานข้อมูล ศธภ.1


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 1 กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
3 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 3 กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
4 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 4 กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
5 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 5 กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
6 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 6 กระบวนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤต และรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่
7 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 7 กระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่
8 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 8 กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่
9 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 9 กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
10 ฐานข้อมูล กระบวนการหลักที่ 10 กระบวนการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
11 ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนที่ 1 : กระบวนการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ
12 ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนที่ 2 : กระบวนการพัฒนาบุคลากร
13 ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนที่ 3 : กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก
14 ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนที่ 4 : กระบวนการงานการเงิน
15 ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนที่ 5 : กระบวนการงานบัญชี
16 ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนที่ 6 : กระบวนการงานบริหารพัสดุ
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.