ประวัติความเป็นมา

             หลังการปฏิวัติเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชน์  หัวหน้าคณะปฏิวัติได้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาเป็นการใหญ่เพื่อให้ชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ม.ล.ปิ่น    มาลากุล   ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้วางโครงการศึกษาเสนอสภาการศึกษาแห่งชาติ  และสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  พิจารณาเพื่ออนุมัติให้ดำเนินการต่อไป  เมื่อทั้งสองสภาได้อนุมัติแล้ว  ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการเมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๐๑ และได้รับอนุมัติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการตั้งโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาคขึ้น

       โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (USOM)  เป็นระยะเวลา ๕  ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็นต้นไป  โครงการนี้เรียกว่าโครงการพัฒนาการศึกษา(GENERAL  EDUCATION  PROJECT - G.E.P)  เรียกย่อ ๆว่า  ค.พ.ศ. กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้กรมฝึกหัดครู  กรมสามัญศึกษา  และกรมวิสามัญศึกษา  ทำงานร่วมกัน  โดยมีกรมวิชาการ ร่วมงานด้านวิชาการ  และแบ่งจังหวัดต่าง ๆ  ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์    ความเป็นอยู่ของประชาชนคล้ายคลึงกันเป็นภาคการศึกษา  ๑๒  ภาค  เพื่อให้จังหวัดใหญ่ ๆ เป็นศูนย์การศึกษาที่สามารถพึ่งตนเองได้ทางวิชาการ  สร้างคุรุสัมมนาคารให้ครบทุกภาคการศึกษา  มีเจ้าหน้าที่ประจำดำเนินการอบรมครูประจำการ  และพิจารณาส่งเสริมการศึกษาทุกแขนง  อนุโลมตามลักษณะท้องที่โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการของประชาชน  แต่ละภาคจะมีผู้ตรวจการศึกษาประจำภาคเป็นหัวหน้าบริหารงาน  เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่จังหวัดที่อยู่ในภาคนั้น ๆ ทั้งด้านการบริหารและวิชาการทางด้านบริหารมีศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดที่ตั้งภาคเป็นผู้ช่วย  ในด้านวิชาการมีศึกษานิเทศก์จากกรมการฝึกหัดครู  กรมวิสามัญศึกษา และกรมสามัญศึกษา เป็นผู้ช่วยโครงการ

             ในปีการศึกษา  ๒๕๐๑  โครงการพัฒนาการศึกษาได้เริ่มงานเพียง  ๔ ภาคก่อน  คือ ภาคศึกษา ๒ ตั้งศูนย์ที่จังหวัดยะลา  ภาคศึกษา ๘ ตั้งศูนย์ที่จังหวัดเชียงใหม่   ภาคศึกษา ๑๐ ตั้งศูนย์ที่จังหวัดอุบลราชธานี  ภาคการศึกษา ๑๑ ตั้งศูนย์ที่ จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนอีก  ๘   ภาค  จะเริ่มดำเนินการในปี  ๒๕๐๒
             
ในเดือนกันยายน  ๒๕๐๑  ได้สำรวจข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์ภาคศึกษา ๑๐ เช่น   สถานที่ตั้งสำนักงาน   บุคลากร  ผลการสำรวจสถานที่ตกลงได้โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูอุบลราชธานี เป็นเรือนไม้สองชั้น  สร้างมาตั้งแต่ปี  ๒๔๘๕   ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๐๒  จึงมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค  ภาคการศึกษา ๑๐ ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระยะแรกมี  ๕  จังหวัด คือ  อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์  และนครพนม  โดยมีนายสนิท สุวรรณฑัต  
เป็นผู้ตรวจการศึกษาประจำภาค ๑๐  คนแรก  ต่อมาได้มีการย้ายศึกษานิเทศก์  ครู อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ มาช่วยงาน

       ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒  ภาคการศึกษา ๖ จึงจัดตั้งขึ้นที่วิทยาลัยครูเทพสตรีมี ๗  จังหวัด  คือ  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  และอุทัยธานี  โดยมี  นายหล่อ  วีละชาติ  เป็นผู้ตรวจการศึกษาประจำภาค ๖  คนแรก  ดังมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
          บุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการประจำภาค ๖
         ๑.  นายหล่อ  วีละชาติ                             พ.ศ.  ๒๕๐๒ - ๒๕๐๖
             ๒.  นายทิพย์  ฟักเจียม                   พ.ศ.  ๒๕๐๖ -  ๓๐  ก.ย.  ๒๕๐๘
             ๓.  นายประยูร  วีรวงศ์                 ๑ ต.ค. พ.ศ.  ๒๕๐๘ - ๓๐  ก.ย. ๒๕๐๙
             ๔.  นายสุพัฒน์  อนันตวงศ์                    ๑  ต.ค. ๒๕๐๙ -  ๓๐  เม.ย.  ๒๕๑๐
             ๕.  นายปลอด  ภาณุรัตน์                        ๑  พ.ค. ๒๕๑๐  -  ๓๐  ก.ย.  ๒๕๑๐
             ๖.  นายประยูร  วีรวงศ์                           ๑ ต.ค. ๒๕๑๐  -  ๓๑  ม.ค. ๒๕๑๑
             ๗.  นายสุพัฒน์  อนันตวงศ์                    ๑ ก.พ. ๒๕๑๑ -  ๑๔ เม.ย. ๒๕๑๑
             ๘.  นายเสงี่ยม  เต็มสุข                            ๑๕ เม.ย. ๒๕๑๑ -  ๓๑ ก.ค. ๒๕๑๓
             ๙.  นายสุพัฒน์  อนันตวงศ์                      ๑ ส.ค. ๒๕๑๓  -  ๑๔  ก.พ. ๒๕๑๕
             ๑๐.  นายสำราญ  ปกป้อง                        ๑๕ ก.พ. ๒๕๑๕ -  ๑๕ ต.ค. ๒๕๒๑

       เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  ทางราชการได้ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่  ตามประกาศคณะปฏิวัติที่  ๒๑๗  ข้อ ๕๓  และ ๕๔  ให้เปลี่ยนชื่อภาคการศึกษาเป็นเขตการศึกษา  จึงได้ชื่อใหม่เป็นสำนักงานศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  ๖  มีบุคลากรดำรงตำแหน่งศึกษาธิการเขต  ดังนี้
        ๑.  นายสำราญ  ปกป้อง             ๑๕ ก.พ. ๒๕๑๕ -  ๑๕ ต.ค. ๒๕๒๑
        ๒.  นายสมาน  จันทมิตรี             ๑๖ ต.ค.  ๒๕๒๑ - ๘ พ.ย. ๒๕๒๖
        ๓.  นายสุภรณ์  ประดับแก้ว             ๙ พ.ย. ๒๕๒๖ -  ๑ ต.ค. ๒๕๒๘
        ๔.  นายสุพจน์  วัฒนประดิษฐ์        ๒ ต.ค. ๒๕๒๘ -  ก.ย. ๒๕๓๐
       ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้อาคารสำนักงานใหม่ ณ  บริเวณวงเวียนเทพสตรี  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
        ๕.  นายบุญเหลือ  แฝงเวียง           ๑ ต.ค. ๒๕๓๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๓
        ๖.  ว่าที่ ร.ต. กล้าหาญ  ฤกษ์สำราญ        ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ -  ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๖

         ในปี พ.ศ.๒๕๓๕  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวงใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๓๕  กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการเขต  เป็นสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา  ๖  โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นผู้บริหารโดยมีผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้
        
๑.  ว่าที่ ร.ต. กล้าหาญ  ฤกษ์สำราญ         ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ -  ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๖
        
๒.  นายสมศักดิ์  ตันติสุนทโรดม             ๑ ต.ค. ๒๕๓๖ -  ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒
        ๓.  ร้อยตรี สุวิช  แก้วเกษ
               ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ -  ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๓
        ๔.  นายธวัชชัย  ศักดิ์สว่าง                     ๑ ต.ค. ๒๕๔๕  -  ๓๐  ก.ย.  ๒๕๔๕
        ๕.  นายวันเดิม  มณีโภคา                        ๑  ต.ค. ๒๕๔๕  -  ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗

          ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการยุบกรมต่าง ๆ  และตั้งกรมใหม่เกิดขึ้น โดยสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา  ๖ ได้ถูกปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่และได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๓  กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยพื้นที่ความรับผิดชอบ  คือ  จังหวัดลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  และชัยนาทโดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าสำนักงาน   และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำเขตตรวจราชการที่ ๓  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจ  ดังนี้
        ๑.  นายนิพนธ์  แก้วสุทธา          ๑ ต.ค.  ๒๕๔๗  -  ๓๐ ก.ย.  ๒๕๔๙
        ๒.  นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่
         ๑ ต.ค. ๒๕๔๙  - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓
        
และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๓ ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๔๗  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.๒๐๑/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๑  เป็น  สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ ๓ ลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการคือ นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ และมีพื้นที่ความรับผิดชอบ  คือ  จังหวัดลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  และชัยนาท
             ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ - ๑๒ และกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ ดังนี้
        ๑. นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่                      ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓
        ๒. นายวีระ เมืองช้าง                           ๕ พ.ย. ๒๕๕๓ - ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๕

             และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ ดังนี้
        ๑. นายวีระ เมืองช้าง                          ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗
        ๒. นางวัลลีย์  ศรีรัตน์                        พ.ย. ๒๕๕๓ - ๒๑ มี.ค.๒๕๕๙
           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เกิดรัฐประหารในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ – ๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ และให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน ๑๘ ภาค โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีศึกษาธิการภาค ดังนี้
                ๑. นายอนันต์  ระงับทุกข์                  ๒๒ มี.ค.๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
           ๒. นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์
           ๓. นางอรสา  ภาววิมล
           ๔. นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์         ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๐ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
           ๕. นายวีระ  แข็งกสิการ                   ๒ ต.ค.๒๕๖๐ - ๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 

               ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒ แต่ยังคงให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน ๑๘ ภาค และให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการฯ

         และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เปลี่ยนเป็นสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทาง โดยมีศึกษาธิการภาค ดังนี้
        ๖. นายวีระ  แข็งกสิการ                        ๘  มี.ค. ๒๕๖๒ – ๑๘ พฤจิกายน ๒๕๖๒
            ๗. นายปัญญา  แก้วเหล็ก                     ๖ มี.ค.๒๕๖๓ - ถึงปัจจุบัน

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.