วิสัยทัศน์ ศธภ.2

 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ (Mission)
       1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของพื้นที่
       2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
       3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
       4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

       5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค่านิยมองค์การ (Core Value)

H   =  Happy

มีความสุขกับการทำงาน

E   =   Ethics 

มีคุณธรรม (ความซื่อสัตย์ จริงใจ) 

R   =  Result

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

O  =   Ownership

มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
       1. พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
       2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
       3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
       4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
       5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Purpose)
       1.หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม/สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
       2. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์งานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
       3. ผลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลสำคัญในการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย
       4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการการบริหารงานราชการและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
       5. องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัด (KPI)
       1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่
      2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการสานพลังเครือข่ายร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
      3. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ (กรณีปกติ) และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
      4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานราชการและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
      5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานBack to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.