.ศธภ.๑ ร่วมประชุมทบทวนเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร).

ศธภ.๑ ร่วมประชุมทบทวนเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

       วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็นประธานประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงทบทวนแผนปฏิบัติราชการฯ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิิการภาค ๑ จังหวัดลพบุรี                    ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019                  *******************************...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”.

ศธภ.๑ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

        วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม ให้กำลังใจการค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ร่วมกับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชน.

ศธภ.๑ ร่วมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชน

     วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ติดตามงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนด้านดิจิทัลสู่การพัฒนาประเทศ เยี่ยมผลงาน/นวัตกรรมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ Coding School Champions ณ โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี                      ***************************...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมการประชุมเพื่ิอนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมเพื่ิอนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาววนิดา  แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุม เพื่ิอนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิเทศสำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้  โดยมีนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และนายต่อศักดิ์  สวัสดิ์เสริมศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบฯ ให้การนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลฯ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)                ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมการประชุมเพื่ิอนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมเพื่ิอนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (กศจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019                    **********************************...

Read More..

อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน "สู่วิกฤกู้เศรษฐกิจหลังน้ำลด"

พิมพ์ PDF

alt

 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน  2553นายวีระ  เมีองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน"สู้วิกฤตกู้เศรษฐกิจหลังน้ำลด" ณ  วัดกัทลีพนาราม (บ้านกล้วย) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีนางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทราวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

 alt

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค จาก คณะนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร โรงเรียนศุภวรรณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,000 บาท ให้แก่ นายวีระพล  พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อเดือน ตุลาคม 2553

อ่านเพิ่มเติม...

ฟื้นฟูไทยด้วยใจไทยทั้งชาติ

พิมพ์ PDF

 

 alt

       นายวีระ  เมืองช้าง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์  และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ลพบุรี ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย)ในการเปิดตลาดนัดธารน้ำใจในเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ วันที่ 20  พฤศจิกายน2553 เวลา  9.30 น. ณ  ตลาดนัดกล้วย กล้วย ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง    จังหวัดลพบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย

พิมพ์ PDF

alt

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระยะที่ 1  ตามที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นางทรงพักตร์  จำนงค์ศิลป์และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สบย.3 ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ระยะที่ 1 ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ วัดปลาไหล  ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี นั้น สำนักกิจการพิศษ สป.  ได้มีตัวแทนบริษัทพีมีเดียออร์แกนไนซ์จะไปถ่ายทำวีดีทัศน์ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในวัดดังกล่าว  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประสานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 และแผนขอเงิน 2555

พิมพ์ PDF

 

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการประชุมประสานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 โดยมีนายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะให้การต้อนรับ   ในการประชุมดังกล่าวท่านผู้ตรวจฯ ได้ชี้แจงความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และได้มอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำแผน ฯ  ได้ใช้เป็นทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปี 2554 และแผนขอเงิน ประจำปี 2555 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ กระทรวงศึกษาร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

พิมพ์ PDF

  

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาฯ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ นายวีระ เมืองช้างผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 3 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดถนนแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจดูสภาพโรงเรียนและเยี่ยมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ที่ประสบอุทกภัย ตามโครงการ "กระทรวงศึกษาธิการร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด" หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจดูสภาพโรงเรียนและเยี่ยมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ตามโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

คณะข้าราชการร่วมพิธีวันปิยะมหาราช

พิมพ์ PDF

 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 คณะข้าราชการ สบย.3 ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและข้าราชการครูที่ประสบอุทกภัยในบ้านพักอาศัย ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี ในหลวงของเรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อให้ปลูกจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ดังนั้น  สบย.3 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจำนวน 4 หน่วยงานได้แก่ กศน.จังหวัดลพบุรี ,สิงห์บุรี ,ชัยนาท และอ่างทอง  ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ การเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและต่อประเทศชาติจำนวนมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.