ศธภ.๑ ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021 เวลา 00:00 น. เขียนโดย benjawan


    วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาววนิดา แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ การกำกับ ดูแล ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพโดย ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๕ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน ZOOM) ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
      **************************************

พิมพ์