ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นสูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้คณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2022 เวลา 17:01 น. เขียนโดย benjawan

   

    วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา แสงพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นสูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขตพื้นที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบประเด็นขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะสั้น ตามกลยุทธ์วางแผนการบูรณาการการทำงานภาคีเครือข่าย การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
                  **********************************

พิมพ์