ศธภ.๑ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการมีส่วนร่วม และสร้างนวัตกรรมตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 11:52 น. เขียนโดย benjawan


    วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางชไมภัค  ประหา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการมีส่วนร่วม และสร้างนวัตกรรมตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และนางจันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ Video Conference แอพพลิชั่น Zoom
                      ****************************

พิมพ์