ประชุมสัมมนาสื่อสารแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (พ.ศ.2553-2556)

วันอังคารที่ 04 พฤษภาคม 2010 เวลา 15:55 น. เขียนโดย ฉัตตริน

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553  นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาสื่อสารแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ฯ โดยมีวัตถุประสงค์            1) เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด  2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน เชื่อมโยง นโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ และ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคท้องถิ่น และองค์กรศาสนา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   ได้แก่ หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คน

Крепнет " "она от такого владения, крепнет и расцветает, не сочтите за парадокс.

Окинув плот быстрым и " "пристальным взглядом и увидев, что на нем " "нет Бена, а главное, нет его " "дорогой Лали, негр остолбенел от удивления и ужаса.

По-видимому, рядом " "со мной никто не жил.

Все линии здесь мягки и плавны; холмы с закругленными вершинами " "и отлогими склонами переходят в зеленые долины, а по ним струятся " "и сверкают " "на солнце прозрачные ручьи.

Уж и письмецо от него с фронта получили, что раненый, "Пиранья бушков скачать пиранья бушков пиранья"одной ноги нет.

Завал был старый, листья на ветках уже пожухли и " "осыпались, из-под стволов высоко выбивались побеги будущего подлеска.

Скажем, начиная с завтрашнего дня.

Наш "Киев. Путеводитель" Железный Генерал сегодня превзошел самого себя, заметил один офицер, оказавшийся неподалеку от Чиуна.

Но это не значит, что я не способна наслаждаться подобными вещами так же, как я сейчас наслаждаюсь сигаретой, которую курите вы.

Тут у меня промелькнула одна "скачать симулятор автобуса" мыслишка.

Затем перевел взгляд на волосы Поля.

Он стал размышлять над словами Ларика о том, что его сны стали для кого-то суровой реальностью.

พิมพ์