ศธภ.๑ การวิเคราะห์กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 15:49 น. เขียนโดย benjawan


    วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมการวิเคราะห์กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      **************************

พิมพ์