ตัวชีวัดย่อยที่ 30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ตัวชีวัดย่อยที่ 31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ตัวชีวัดย่อยที่ 32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
     ประจำปี
ตัวชีวัดย่อยที่ 33การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
     การทุจริต
ตัวชีวัดย่อยที่ 34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวชีวัดย่อยที่ 35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตัวชีวัดย่อยที่ 36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
     การป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
ตัวชีวัดย่อยที่ 37 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี
ตัวชีวัดย่อยที่ 38 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ
     ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชีวัดย่อยที่ 39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
     คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 ตัวชีวัดย่อยที่ 30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
บันทึกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1(ภาษาไทย)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1(ภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

 
 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 บริเวณวงเวียนเทพสตรี  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง 15000
 โทรศัพท์ 0 3641 1157 โทรสาร 0 3641 2520
www.reo1.moe.go.th   / e-mail : reo1lopburi@gmail.com / facebook : www.facebook.com/osmie3