ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 โครงสร้าง
    - แผนภูมิโครงสร้าง
    - โครงสร้าง ศธภ.1
    - อัตรากำลัง ปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด
    - ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 หน้าที่และอำนาจ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
     หน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 ข้อมูลการติดต่อ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8 ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social
     Network)
www.facebook.com/osmie3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 แผนดำเนินงานประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 11รายงานการกำกับติดตามการ
     ดำเนินงานประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 15 รายงานการกำกับติดตามการใช้
     จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
     ประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
     จัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
     จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
     จัดหาพัสดุรายเดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
     การจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 22 การดำเนินการตามนโยบายการ
     บริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
     ทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 24 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
     ทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
     ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
     ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

 
 
 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 บริเวณวงเวียนเทพสตรี  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง 15000
 โทรศัพท์ 0 3641 1157 โทรสาร 0 3641 2520
www.reo1.moe.go.th   / e-mail : reo1lopburi@gmail.com / facebook : www.facebook.com/osmie3