ตัวชี้วัดย่อยที่ 26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่ตั้งหน่วยงาน/ที่อยู่หน่วยงาน
     - สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
       บริเวณวงเวียนเทพสตรี
       ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000
     - โทรศัพท์ 0 3641 1157   
     - โทรสาร 0 3641 2520
     - e-mail : reo1lopburi@gmail.com
     - เว็บไซต์ ศธภ.1( www.reo1.moe.go.th)
     - facebook สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 Facebook
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)
     - ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
สายด่วนการศึกษา 1579
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
          - สายด่วน 1567
          - โทรศัพท์ 02-222-1141-55
          - โทรสาร 02-222-6838

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
       - สายด่วน 1166
       - โทรศัพท์ 02-141-3800
       - โทรสาร 02-143-9563
       - E-mail : info@nhrc.or.th

ศูนย์บริการประชาชน
     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     (ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC)
          - สายด่วน 1111
          - E-mail : contact_1111@gcc.go.th
          - โทรศัพท์ 02 283-1270-84
          - โทรสาร 02 283 4525
          - E-mail : ccc@opm.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
          - สายด่วน 1166
          - เว็บไซต์ www.ocpb.go.th
          - ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์
             https://complaint.ocpb.go.th

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          - พ.ร.บ.การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

 

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
แผนผังแสดงคู่มือการร้องเรียน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ศธภ.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
      สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต
      (REO 1 TRUST & Zero Corruption)
 
 


 
 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 บริเวณวงเวียนเทพสตรี  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง 15000
 โทรศัพท์ 0 3641 1157 โทรสาร 0 3641 2520
www.reo1.moe.go.th   / e-mail : reo1lopburi@gmail.com / facebook : www.facebook.com/osmie3